Privacy Statement

Laatst gewijzigd: 18 juni 2020

Dit privacy statement bestaat uit twee delen, een eerste gedeelte dat alleen toeziet op freelancers en potentieel tijdelijke werknemers (paragraaf 1) en een tweede gedeelte dat alleen toeziet op werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven (paragraaf 2).

Gegevens die RealNetwork verwerkt van freelancers en potentieel (tijdelijke) werknemers

Voor de uitvoering van haar missie – het aanbieden van consultancy, data management oplossingen / producten en de dienstverlening hier rondom heen – verwerkt RealNetwork persoonsgegevens. Vertrekpunt bij het verwerken van uw persoonsgegevens is dat u deze gegevens uit vrije wil en zelf aan RealNetwork beschikbaar stelt en wel uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan RealNetwork heeft verstrekt, te weten:

 • om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving;
 • om met u een tijdelijke- werknemers- / werkgeversrelatie of een opdrachtgever / opdrachtnemer relatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en / of salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een (financiële) administratie te voeren;
 • om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw beschikbaarheid vast te leggen en indien dit aan de orde is, gezien de vorm van dienstverlening van RealNetwork, u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers;
 • om met u, onze opdrachtgever(s) overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit te kunnen voeren en na te kunnen komen;
 • om onze re-integratie verplichtingen na te komen waar het betreft tijdelijke werknemers;
 • om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en / of vakinhoudelijke informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om u namens RealNetwork aanbiedingen te kunnen doen;
 • om managementinformatie te genereren, het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en accountantscontroles oen het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
 • om, indien van toepassing, een externe partij de validiteit van het door u aangeleverde identiteitsbewijs te laten controleren en / of een screening te laten uitvoeren.

U stelt uw gegevens beschikbaar doordat u uw CV en de daarmee gemoeide overige gegevens per e-mail of via een ander medium aan ons toestuurt.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en haar opvolger de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

RealNetwork verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, CV, werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning en (kopie) verblijfsvergunning.

Indien aan de orde gezien de vorm van dienstverlening van RealNetwork, kan zij uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en / of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan RealNetwork uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en / of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen.

RealNetwork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Gegevens die RealNetwork verwerkt van werknemers- of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers en andere bedrijven.

Persoonsgegevens die RealNetwork van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en / of gebruik te kunnen maken van uw dienstverlening;
 • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
 • om opdrachten overeen te komen en / of uit te kunnen (laten) voeren;
 • om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
 • om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen.

RealNetwork verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens.

RealNetwork kan de persoonsgegevens van werknemers- en vertegenwoordigers van (potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering van haar dienstverlening. RealNetwork kan uw gegevens bovendien doorgeven aan sollicitanten / kandidaten en werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven en / of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers). Daarnaast kan RealNetwork uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij daartoe op grond van de wet- en / of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen.

RealNetwork bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging
RealNetwork spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Werknemers van RealNetwork, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en zijn in het bezit van een VOG.

Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, zou het voor kunnen komen dat derden er toch in slagen de voornoemde maatregelen te omzeilen en / of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden te gebruiken. RealNetwork kan hiervoor nimmer op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van RealNetwork voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast beperkt tot een bedrag van maximaal  € 1.000,– per gebeurtenis en maximaal € 5.000,– per kalenderjaar. De aansprakelijkheid van RealNetwork zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval is gedekt en wordt uitgekeerd.

Inzagerecht

U kunt ons op elk gewenst moment een mail zenden aan info@realnetwork.nl  dan wel per brief (RealNetwork, t.a.v. de Security Officer, Francis Picabiastraat 32 3059RP te Rotterdam) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de manier waarop RealNetwork uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze per e-mail kenbaar maken info@realnetwork.nl dan wel per brief (RealNetwork, t.a.v. de Security Officer, Francis Picabiastraat 32 3059RP te Rotterdam). Wij streven ernaar binnen 1 (één) maand na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Aanpassen Privacy Statement

RealNetwork kan haar Privacy Statement aanpassen. De laatste en meest actuele versie van haar privacy statement is altijd via de internetsite te raadplegen.

Aanvaarding Privacy Statement

Door aanvaarding van voornoemd privacy statement aanvaard u nadrukkelijk en ondubbelzinnig, tot schriftelijke wederopzegging, al het bepaalde in dit privacy statement.


Search

Door “Toestaan” te kiezen, stemt u in met de opslag van cookies. Deze helpen uw ervaring op de website te verbeteren en helpen ons onder andere met het gebruik van onze website te analyseren. Bekijk onze Cookie Voorwaarden voor meer informatie.